Φυράματα Πουλερικών Χωρικής Εκτροφής

1. Φυράματα Πάχυνσης Πουλερικών Χωρικής Εκτροφής 1α. Ανάπτυξης νεοσσών χωρικής εκτροφής (από 1η-9η εβδομάδα ) 1β. Συντήρησης ορνιθίων & πουλάδων χωρικής εκτροφής (από 9η -16η εβδομάδα) 2. Φυράματα Αυγοπαραγωγής Ορνίθων Χωρικής Εκτροφής 2α. Αυγοπαραγωγής νέων ορνίθων ( 20η-50η εβδομάδα) 2β. Αυγοπαραγωγής ορνίθων ( 50η εβδομάδα και άνω )

Φυράματα Αυγοπαραγωγής

1. Νεοσσών αυγοπαραγωγής 0-9 εβδομάδων 2.-Πουλάδων αυγοπαραγωγής 9-16 εβδομάδων 3.Προ-Ωοτοκίας/έναρξης αυγοπαραγωγής 17-21 εβδομάδων 4.Α΄ Φάση αυγοπαραγωγής 22-50 εβδομάδων 5.Β’ Φάση αυγοπαραγωγής 50-60 εβδομάδων 6.Γ’ Φάση αυγοπαραγωγής 60 εβδομάδων και άνω